Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Služby

Společnost NaturaServis s.r.o. provádí biologické průzkumy, záchranné přenosy obojživelníků a plazů a dalších drobných živočichů, instaluje dočasné i trvalé bariéry (zábrany) sloužící k ochraně obojživelníků, plazů a ostatních drobných živočichů, obnovuje mokřady a tůně nebo vytváří nové, zajišťuje deponaci obojživelníků a plazů v Herpetologické stanici v Hradci Králové, vyrábí a instaluje - ptačí budky, hmyzí domy, špalkoviště a broukoviště, zpracovává návrhy na ochranu přírody, zajišťuje zpracování biologického hodnocení. NaturaServis s.r.o. může při své činnosti zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, přepravovat či chovat v zajetí – pro tento účel disponuje příslušnými výjimkami udělenými Ministerstvem životního prostředí České republiky a dalšími orgány ochrany přírody v České republice. 

Tyto činnosti realizuje v souladu se závaznými stanovisky orgánů ochrany přírody k zásahům do krajiny.


NaturaServis s.r.o. provádí práce pro fyzické osoby, orgány ochrany přírody, obce, kraje, investory, dodavatele stavebních prací (pro dálnice, silnice, železnice, výstavbu průmyslových i bytových objektů), doly, lomy, a to v následujících činnostech: 

Biologické průzkumy
NaturaServis s.r.o. provádí biologické průzkumy - batrachologické, herpetologické, ornitologické, mammaliologické, botanické, dále zajišťuje zpracování průzkumů ichtyologických, astakologických, malakologických a entomologických. Výstupem těchto prací jsou zprávy o výsledcích průzkumů. Pokud...
Záchranné transfery
Pomocí přenosných bariér zajišťujeme odchyt chráněných živočichů (obojživelníků, plazů a dalších drobných živočichů) v lokalitách zasažených investiční výstavbou (např. stavbou silnic a dálnic, sídlišť, obchodních center nebo přípravou na těžbu v lomech či dolech) a jejich transfer mimo...
Bariéry (zábrany)
Přenosné bariéry (zábrany)      Instalace a údržba přenosné odchytové bariéry (zábrany) proti vstupu obojživelníků a plazů na komunikace nebo do prostoru stavenišť, případně do dalších prostor, kde všem drobným živočichům, hrozí nebezpečí.  Na stavbách  zajišťujeme rovněž i odchyt...
Obnova tůní a mokřadů
Hlavním cílem je obnova starých, již nevyhovujících rozmnožovacích stanovišť pro obojživelníky (vodních nádrží) a budování nových náhradních vodních ploch. Za tímto účelem bylo již naší firmou obnoveno nebo nově vybudováno několik set různě velkých vodních ploch po celé ČR. Vybudované a...
Produkty
Vyrábíme různé doplňky (ptačí budky, hmyzí domy, broukoviště, špalkoviště, dřevěné varhany), které - jsou-li instalovány na různá stanoviště v přírodě, městských parcích, vesnických návsích, apod. - zvyšují atraktivitu prostředí pro různé druhy živočichů a zároveň slouží i jako vzdělávací...
Zpracování návrhů na ochranu živočichů a rostlin
Zpracováváme návrhy  opatření k ochraně živočichů a rostlin, vč. způsobů financování, a realizujeme je dle potřeb orgánů státní správy (Ministerstva životního prostředí, Agentury na ochranu přírody a krajiny České republiky), samospráv, podnikového sektoru nebo fyzických osob. Návrhy...
Deponování živočichů v Herpetologické stanici
Uskutečňujeme záchranné odchyty živočichů v místech, kde jsou živočichové nebo rostliny ohroženi například výstavbou supermarketů, nových komunikací, rozšiřováním výsypek dolů a podobně. Všichni obojživelníci, plazi a ostatní drobní živočichové jsou odloveni a je zajištěn jejich okamžitý...
Monitoring
Pravidelně se zapojujeme do faunistických pozorování po celé ČR.  Máme mnohaleté zkušenosti s terénními průzkumy, provádíme monitorování populací obojživelníků a plazů v terénu, a to jak v chráněných oblastech (národní parky, chráněné krajinné oblasti, atd.), tak i v krajině bez statutu...
Umělé odchovy
V  Herpetologické stanici v Hradci Králové posilujeme ohrožené populace obojživelníků a plazů umělými odchovy.  V lokalitě se vzácným druhem odlovíme dospělé jedince ještě před rozmnožením, necháme je kopulovat a vyklást a pak je znovu pustíme do původní lokality, zatímco larvy odchováme v...
Originální a atypická řešení zahrad
Vytváříme krásné a zároveň velmi netypické přírodní zahrady s lesními jezírky, vodopády a potoky, ve kterých nalézají svá útočiště řady zajímavých druhů rostlin  živočichů. Námi realizované zahrady vytváří prostor pro dokonalou relaxaci a radost z krásného okolí Vašeho bydlení.
Expozice pro zoologické zahrady
Pavilony, voliéry či venkovní terária v zoologických zahradách upravujeme tak, aby prostředí, v nichž budou žít jeho obyvatelé, odpovídalo co nejlépe přírodním podmínkám. To zajistí jejich úspěšný chov i rozmnožování, ale zároveň má i další důležitý vliv: návštěvníci zoologických zahrad si...
Další práce v terénu
Naše vzdělání i zkušenosti nám umožňují provádět mnoho dalších činností souvisejících s péčí o přírodu a tvorbu krajiny. Z nich jmenujme alespoň likvidaci náletových dřevin, sečení a údržbu luk (např. orchideových), obnovu pramenů či studánek dle požadavků zákazníků apod. V případě, že...