Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Herpetologický průzkum na Plachtě v Hradci Králové

3. listopadu 2009
Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR jsme v roce 2009 realizovali batrachologický a herpetologický průzkum na lokalitě Plachta v Hradci Králové. 

     

Plachta je unikátní lokalitou: území bývalého vojenského cvičáku přímo v intravilánu města bylo po dlouhou dobu silně ovlivněno pohybem těžké vojenské techniky, která vytvořila hodně drobných i větších depresí. Z nich později, po odchodu armády z této oblasti, vzniklo množství půvabných tůní, tůněk a drobných mokřadů.  Lokalita začala postupně zarůstat náletovými dřevinami a získávala ve stále větší míře charakter přírodního parku.

Batrachologický a herpetologický průzkum byl zaměřen na přesné určení druhů obojživelníků a plazů a jejich početnost. Pro získání co nejpřesnějších dat jsme instalovali přes 7000m dočasných odchytových bariér. Jedná se o fólii, která je přichycena na dřevěné kolíky. Systém je doplněn o odchytové nádoby (pasti), do kterých se odchytávají obojživelníci a plazi. Naši pracovníci obsluhovali dočasnou bariéru každodenně. Každý obojživelník nebo plaz byl fotografován, aby bylo možné přesně určit odkud a kam se v rámci lokality tento jedinec pohyboval. Průzkum byl ukončen v říjnu 2009. Získaná data jsme statisticky vyhodnotili a získali tak informace o tom, jaké druhy obojživelníků a plazů se na Plachtě vyskytují, jak jsou jejich populace početné, kde zimují, kde se rozmnožují. Výsledky batrachologického a herpetologického průzkumu budou Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR sloužit pro zpřesnění opatření na ochranu těchto vzácných a chráněných živočichů.